Προτάσεις του ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΠΣ

Τα μέλη της ΕΛΜΕ ΠΠΣ να επιλέξουν μια από τις προτάσεις Α, Β για το εργασιακό καθεστώς που επιθυμούν να ενταχθούν ώστε να αποτελέσει και την πρόταση του σωματείου.

Προτάσεις του ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΠΣ

Δημοσίευσηαπό Σπύρος Γλένης » Δευτ Απρ 27, 2015 7:29 am

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ Π.Π.Σ. ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ


Συνάδελφοι θέτουμε προς δημόσια διαβούλευση τις παρακάτω δύο προτάσεις σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ.:

Α ΠΡΟΤΑΣΗ
Oι θέσεις επί θητεία στα Π.Π.Σ. να μετατραπούν σε οργανικές και να καταληφθούν από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία.
Προκειμένου οι θέσεις των εκπαιδευτικών να διασφαλιστούν κατά το βέλτιστο τρόπο και να μη προκύψουν στην πορεία προβλήματα περισσότερα από αυτά που ήδη υπάρχουν σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει:
 να οριστεί η διαδικασία μέσα από την οποία θα προκύπτουν οι τυχόν υπεραριθμίες κάθε φορά και να επιλυθεί με νομοθετική ρύθμιση το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών (πχ οι όμιλοι είναι στο διδακτικό ωράριο κα).
Είναι πολύ σημαντικό να οριστεί η παραπάνω διαδικασία διότι σε αρκετές περιπτώσεις λόγω της αύξησης του ωραρίου κατά 5 ώρες των εκπαιδευτικών στα Π.Π.Σ. σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς των Π.Σ. οι πραγματικές ανάγκες είναι λιγότερες από τις θέσεις επί θητεία επομένως σε αρκετά σχολεία θα προκύψουν υπεραριθμίες .
 Ο εκπαιδευτικός που προκύπτει υπεράριθμός να τοποθετείται σε άλλο Π.Π.Σ., εφόσον υπάρχει κενό και το επιθυμεί ή διαφορετικά να ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται και για τους εκπαιδευτικούς των μη Π.Π.Σ..
 Σε σχέση με τις βελτιώσεις /μεταθέσεις κλπ ισχύει ότι και στα μη Π.Π.Σ.
Είναι βασικό να γνωρίζουμε ότι η τοποθέτηση με οργανική θέση σε ένα σχολείο δεν εξασφαλίζει κατ΄ ανάγκη και τη μονιμότητα σε αυτό. Είναι σημαντικό να κατά την άποψή μας η ρύθμιση να γίνει μαζί με τις διευκρινήσεις. Σας παραθέτουμε τη νομοθεσία για τις οργανικές θέσεις που ισχύει σήμερα ώστε να μπορείτε να κρίνετε.


ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
1. Με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985 περί ‘‘δομής και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις’’, ορίζεται ότι: «Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται μερικά ή ολικά, σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός πλεονάζει εξολοκλήρου μπορεί να αποσπασθεί σε άλλο σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου που πλεονάζουν σε ορισμένο κλάδο, εξαιτίας μεταβολών στα προγράμματα διδασκαλίας, ή για άλλους λόγους, είναι υποχρεωμένοι να διδάσκουν μαθήματα συγγενούς ειδικότητας στην ίδια σχολική μονάδα».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 ορίζει ότι: «Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: α) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή β) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή γ) σε περιοχή μετάθεσης άλλης περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία της περίπτωσης α΄ ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας. Στις αποσπάσεις της παραγράφου αυτής, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφ’ όσον δεν υπολείπονται».


ΠΡΟΤΑΣΗ Β
 Να χαρακτηριστούν οι θέσεις επί θητεία ως οιονεί οργανικές θέσεις.
Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν με 5/ετή θητεία στα Π.Π.Σ. ενώ κατέχουν οργανική θέση σε άλλο σχολείο καλούνται να δηλώνουν αν θέλουν να μεταφερθεί η οργανική τους θέση στο Π.Π.Σ. ή όχι.
α) Εφόσον επιθυμούν να διατηρήσουν την οργανική τους θέση, να επιστρέφουν σε αυτή (εφόσον το επιθυμούν και υπάρχει) όταν λήξει ή δεν ανανεωθεί η θητεία τους ή αφού το επιθυμούν και έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον για μια τριετία στο συγκεκριμένο Π.Π.Σ..
β) εφόσον δεν επιθυμούν να διατηρήσουν την οργανική από την οποία προήλθαν τότε αυτή να μεταφέρεται στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της περιοχής του Π.Π.Σ. και να αποδίδεται οργανική θέση σε σχολείο της περιοχής κατόπιν επιλογής του συγκρινόμενος με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
 Στους εκπαιδευτικούς που είχαν οργανική στο Π.Π.Σ. αποδίδεται οργανική κατά προτεραιότητα στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. που επιθυμούν
 Στη περίπτωση που καταργείται η οργανική θέση που κατέχει ο εκπαιδευτικός κατά την διάρκεια της θητείας του στο Π.Π.Σ., τότε να δηλώνει αν θέλει να του αποδοθεί η οργανική στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της περιοχής του σχολείου που είχε την οργανική θέση (εφόσον την έχει διατηρήσει) ή στο Π.Υ.Σ.ΔΕ. της περιοχής του Π.Π.Σ. που υπηρετεί. Η απόδοση οργανικής γίνεται με τη διαδικασία που ισχύει γενικότερα.
 Ο εκπαιδευτικός αφού συμπληρώσει τριετία στην θέση του επί θητεία να έχει το δικαίωμα της βελτίωσης ή μετάθεσης σε κοινά σχολεία συγκρινόμενος με όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς.
 Μετά τη λήξη της 2ης 5/ετίας να ανανεώνεται η θητεία του (στη δεκαετία), στη συνέχεια η ανανέωση της θητείας του να γίνεται αυτόματα (εφόσον το επιθυμεί).
 πριν την προκήρυξη των θέσεων επί θητεία σε ένα Π.Π.Σ. να δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς άλλων Π.Π.Σ. με αίτησή τους να τοποθετούνται σε αυτά προκειμένου να υπηρετήσουν το υπόλοιπο της θητείας τους, εφόσον έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον 2 έτη στη θέση της αρχικής τοποθέτησης.
 Στη περίπτωση που καταργηθεί η θητεία στα Π.Π.Σ. ή το Π.Π.Σ. αποχαρακτηριστεί τότε οι οιονεί οργανικές θέσεις μετατρέπονται σε οργανικές και καταλαμβάνονται από τους εκπαιδευτικούς που είχαν τοποθετηθεί σε αυτά με θητεία, εφόσον το επιθυμούν ή οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.
Σπύρος Γλένης
 
Δημοσιεύσεις: 17
Εγγραφή: Κυρ Οκτ 06, 2013 11:36 am

Re: Προτάσεις του ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΠΣ

Δημοσίευσηαπό mmkypr » Δευτ Απρ 27, 2015 9:32 am

Αγαπητοί συνάδελφοι
είμαι σαφώς υπέρ της πρότασης Β, καθότι εμείς που αφήσαμε τα σχολεία μας και τις οργανικές μας κινδυνεύουμε τώρα να είμαστε στον αέρα, εξαιτίας της επιθυμίας μας να προσφέρουμε σε Π.Π.Σ.

Nα ισχύσει η πρόταση Β .
Προσοχή όμως,
Η επιλογή επιστροφής στην οργανική θέση στο σχολείο που υπηρετούσαμε να είναι πραγματική, δηλ. να λογιστεί σαν ημερ/νία η αρχική ανάληψη καθηκόντων στο σχολείο (προ θητείας σε Π.Π.Σ.) και όχι η τρέχουσα (ώστε ο συνάδελφος να επιστρέψει ουσιαστικά και να μη χάσει τη σειρά του και πιθανόν είναι υπεράριθμος εκ πρωϊμίου).
mmkypr
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: Παρ Οκτ 11, 2013 12:17 pm

Re: Προτάσεις του ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΠΣ

Δημοσίευσηαπό angelikilakka » Τρί Απρ 28, 2015 5:09 pm

Αγαπητοί συνάδελφοι,
είμαι υπέρ της πρότασης Β. Η τοποθέτηση μας στα πειραματικά δεν αποτελεί ταυτόχρονα και μετάθεση στο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που ανήκει το πειραματικό. Κάτι τέτοιο δεν διευκρινιζόταν όταν κάναμε τα χαρτιά μας για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης για την πλήρωση θέσεων πενταετούς θητείας.Είναι αναφαίρετο δικαίωμα μας μετά το πέρας της θητείας μας να μπορούμε εφόσον το επιθυμούμε να επιστρέφουμε στο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ της προέλευσης μας αφού κάποιοι από εμάς έχουμε έρθει από άλλες περιοχές της Ελλάδος για να υπηρετήσουμε στα πειραματικά. Θεωρώ ότι το να μας εξαναγκάσουν να μείνουμε στο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που ανήκει το πειραματικό και να αναγκαστούμε έτσι να μπούμε σε διαδικασίες μετάθεσης για να επιστρέψουμε στον τόπο μας αποτελεί καταστρατήγηση των εργασιακών μας κεκτημένων και θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες στις προσωπικές μας ζωές και στις οικογένειές μας.
angelikilakka
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: Δευτ Απρ 27, 2015 10:20 am

Re: Προτάσεις του ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΠΣ

Δημοσίευσηαπό sfriligkos » Τρί Απρ 28, 2015 9:43 pm

Θεωρώ ότι θα πρέπει να στηριχθεί η πρόταση Β με την πολύ εύστοχη παρατήρηση του συναδέλφου παραπάνω:
"Η επιλογή επιστροφής στην οργανική θέση στο σχολείο που υπηρετούσαμε να είναι πραγματική, δηλ. να λογιστεί σαν ημερ/νία η αρχική ανάληψη καθηκόντων στο σχολείο (προ θητείας σε Π.Π.Σ.) και όχι η τρέχουσα (ώστε ο συνάδελφος να επιστρέψει ουσιαστικά και να μη χάσει τη σειρά του και πιθανόν είναι υπεράριθμος εκ πρωϊμίου)."
sfriligkos
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: Τρί Απρ 28, 2015 9:04 pm

Re: Προτάσεις του ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΠΣ

Δημοσίευσηαπό Fig » Τρί Απρ 28, 2015 9:59 pm

Η πρόταση Β φαίνεται να είναι πιο πλήρης από την Α υπό την εξής έννοια: πολλοί εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία στα ΠΠΣ συμμετείχαν στη σχετική διαδικασία αξιολόγησης με την προοπτική, μετά το πέρας της πενταετούς ή δεκαετούς θητείας τους, να επιστρέψουν στην προηγούμενη οργανική τους θέση. Με βάση την προοπτική αυτή διαμόρφωσαν τον ατομικό ή οικογενειακό τους σχεδιασμό και η επιθυμία τους πρέπει να γίνει σεβαστή. Πολλοί, επίσης, εκπαιδευτικοί -μέρος των οποίων προήλθαν από μακρόχρονη υπηρεσία σε δυσπρόσιτες περιοχές- συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης με την προοπτική, μετά το πέρας της θητείας τους να παραμείνουν ή/και να λάβουν οργανική θέση στο ΠΥΣΔΕ του ΠΠΣ όπου διδάσκουν. Με βάση την προοπτική αυτή διαμόρφωσαν τον ατομικό ή οικογενειακό τους σχεδιασμό και η επιθυμία τους πρέπει, επίσης, να γίνει σεβαστή. Δεδομένου ότι η πρόταση Β καλύπτει τις ανάγκες τόσο των πρώτων όσο και των δεύτερων είναι πληρέστερη και για αυτό την προκρίνω. Αρκεί η δυνατότητα μεταφοράς της οργανικής να επαφίεται στον ίδιο τον εκπαιδευτικό και οι δύο εναλλακτικές επιλογές να είναι ισότιμες.
Είναι, επίσης, σημαντικό να παραμείνει ανέπαφη η διάταξη του υπάρχοντος νόμου για τη δυνατότητα ανανέωσης της θητείας και για δεύτερη πενταετία μετά την παρέλευση της πρώτης, αλλά και να κατοχυρωθεί η δυνατότητα που προβλέπει η πρόταση Β για αυτόματη ανανέωση της θητείας του εκπαιδευτικού μετά την παρέλευση της δεκαετίας.
Fig
 
Δημοσιεύσεις: 6
Εγγραφή: Τρί Απρ 28, 2015 7:02 pm

Re: Προτάσεις του ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΠΣ

Δημοσίευσηαπό akateris » Παρ Μάιος 01, 2015 9:13 pm

Η προηγούμενη κατάσταση από τα πρότυπα πειραματικά, δεν προέβλεπε πενταετή θητεία. Έτσι πολλοί συνάδελφοι, όπως και εγώ χάσαμε την οργανική μας θέση στο πειραματικό που υπηρετούσαμε, αξιολογηθήκαμε θετικά και πήραμε θέση με πενταετή θητεία στο σχολείο που μετά από αξιολόγηση χαρακτηρίστηκε ως πρότυπο-πειραματικό . Με τον Νόμο που θα τεθεί σε διαβούλευση με τη λήξη της θητείας μας θα βρεθούμε στην περιφέρεια ή στην διάθεση του οικείου ΠΥΣΔΕ. Είναι προφανές ότι και τα δύο ενδεχόμενα είναι και άδικα και τιμωρητικά. Όσον αφορά τις δύο προτάσεις της ΕΛΜΕ συντάσσομαι με την πρόταση Α.
akateris
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: Τετ Απρ 29, 2015 10:03 pm

Re: Προτάσεις του ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΠΣ

Δημοσίευσηαπό vkoutsangelou » Παρ Μάιος 22, 2015 11:01 am

Αγαπητοί συνάδελφοι,
μια πρόταση σχετικά με μια ομαλότερη μετάβαση από τη θητεία σε σχολείο με οργανική είναι η εξής: εφόσον ένας εκπαιδευτικός έχει κριθεί θετικά κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση και επομένως έχει εξασφαλίσει ανανέωση της θητείας για άλλα 5 έτη να μπορεί με την έναρξη της δεύτερης πενταετίας να δηλώσει σχολεία προτίμησης για τοποθέτηση στην περιφέρεια που επιθυμεί και εφόσον κατά τη διάρκεια της δεύτερης πενταετίας προκύψει οργανικό κενό σε κάποιο από αυτά τα σχολεία να μπορεί να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα, είτε διακόπτοντας τη θητεία, είτε μέχρι το πέρας της θητείας να φαίνεται στο σχολείο που θα εξασφαλίσει την οργανική ότι υπηρετεί αλλού (με απόσπαση ίσως).
vkoutsangelou
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: Παρ Μάιος 22, 2015 9:57 am

Re: Προτάσεις του ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΠΣ

Δημοσίευσηαπό ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜ. ΓΛΕΖΟΥ » Τρί Δεκ 19, 2017 11:09 pm

Συμφωνώ με τις προτάσεις σας και αν θέλετε μπορείτε να το αναφέρετε στη συνέλευση με το όνομά μου. Κ.Δ.Γ.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜ. ΓΛΕΖΟΥ
 
Δημοσιεύσεις: 5
Εγγραφή: Τρί Δεκ 19, 2017 2:24 pm

Re: Προτάσεις του ΔΣ της ΕΛΜΕ ΠΠΣ

Δημοσίευσηαπό Κλαίρη Αχιλλέως » Πέμ Δεκ 28, 2017 9:44 pm

Συμφωνώ με την πρόταση Β, είναι πληρέστερη. Πιστεύω πρέπει να ζητήσουμε να μοριοδοτείται η θητεία στα Πειραματικά στη περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός Πειραματικού κάνει αίτηση για θέση Διευθυντή ή για κάτι άλλο στην εκπαιδευτική βαθμίδα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί στα Πειραματικά είναι αξιολογημένοι και παρ όλα αυτά , ειδικά οι εκπαιδευτικοί των 10 Πειραματικών σχολείων που δεν "δικαιούνται" και θέση υποδιευθυντή, δεν μπορούν να έχουν μόρια θέσης ενώ πολλοί συνάδελφοι που βρίσκονται στα υπόλοιπα σχολεία έχουν άλλες ευκαιρίες αν θέλουν να ανελιχθούν.
Κλαίρη Αχιλλέως
 
Δημοσιεύσεις: 5
Εγγραφή: Τρί Δεκ 26, 2017 10:56 am


Επιστροφή στο Διαβούλευση για τη λειτουργία και το εργασιακό καθεστώς στα Π&ΠΣ

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron